Ilmiy konferensiyalar

2017-yil 6-7 apreldagi "Iqtisodiyotning real tarmoqlarini innovatsion rivojlanishida axborot–kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati" nomli Respublika ilmiy-texnik anjumanining 

MA’RUZALAR TO‘PLAMI

 

“ҲОЗИРГИ ШАРОИТДА ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТИЗИМЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ”