PROFESSOR-OʻQITUVCHILAR, DOKTORANTLAR VA MAGISTRLAR DIQQATIGA!

Sizlarni Boboyev Lochinbek Boymurotovichning “Matnli hujjatlarni tasniflash algoritmlari” mavzusidagi 05.01.03 – “Informatikaning nazariy asoslari” ixtisosligi boʼyicha tayyorlangan texnika fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi himoyasiga taklif etamiz.

Ilmiy rahbar – t.f.d. O.J. Babomuradov

Himoya 2021 yil 10-sentyabr kuni soat 14:00 da boʻlib oʻtadi.

 

Приглашаем Вас на защиту диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по техническим наукам Бобоева Лочинбека Боймуротовича на тему « Алгоритмы классификации текстовых документов» по специальности 05.01.03 – «Теоретические основы информатики».

Научный руководитель: д.т.н., О.Ж. Бабомурадов

Защита состоится 10 сентября 2021года в 14:00.