Information and Educational Technologies

Head of Department:

Zaripova Dilnoza Аnvarovna

Reception hours: Monday - Friday (14:00-16:00)
Telephone: (0 371) 238-65-50

Decision of the Academic Council of the Department of Information Education Technologies (Pedagogy of Technical Education) on the basis of the Decree of the Rector of Tashkent University of Information on June 27, 2008 №550-01 on the basis of the Decisions of the Faculties Council of 29 May 2008 №5 (№ 972) Information Technology and Telecommunications "Faculty of" Pedagogy of Vocational Education ".

The department activity is directed on training of bachelors in directions 5350400 - "Vocational education in the field of ICT (Informatics and information technologies)". Currently, the department is working on the introduction of advanced teaching methods on the basis of modern information and pedagogical technologies. University professors - teachers regularly hold a master class.

Professors and teachers of the department have extensive experience in the field of education, quality of teaching, pedagogy - psychology, vocational training methodology, teaching technologies and other general and specialized subjects, as well as continuous scientific and methodological work.

Now the name of the department is called "Information technology of education." In 2000-2009, the chair was headed by Sh.N. Akbarkhadjaev, Ph.D., professor RN Dr. Usmanov, Ph.D., Professor Zakirova FM in 2010-2012, Ph.D.in 2019-2021 the senior teacher Delov Tulqin Erkinovich, Pozilova Shaxnoza Xaydaraliyevna, From November 2, 2021 to January 2, 2022 , head of the Department of Information Educational Technologies. Zaripova Dilnoza Аnvarovna has been working as a head of the Department of Information Educational Technologies since January 2, 2022.

Bachelor's degree direction of the department:

 

 • 60611300 - Professional education in the field of IT (Informatics and Information Technology).

Subjects taught at the department:

Bachelor Degree:

For the credit system:

 • Introduction to the specialty
 • Quality of Education
 • Electronic Education Theory
 • Web applications creation
 • Educational software
 • Design of education systems
 • Creative development of vocational training
 • Theory and Methodology of Mixed Learning
 • Theory and methodology of computer graphics
 • Technology of teaching subjects in the field of information technologies
 • Distance learning technologies
 • Methods of teaching programming languages;
 • Methods of teaching specialized disciplines
 • Technology of creating electronic textbooks
 • Management of project activities in training
 • Methodology of teaching special disciplines.
 • Scientific education
 • Creative education
 • Testalogiya

TEACHERS OF THE DEPARTMENT:

 • Zaripova Dilnoza Аnvarovna - Head of Department - Associate Professor
 • Zakirova Feruza Maxmudovna p.s. Professor.
 • Zakirova Madina Rinatovna- р.r. docent
 • Delov To‘lqin Erkinovich- р.r. docent
 • Salixova Muxayyo Shakirovna- Senior Lecturer
 • Yusupova Zamira Zaripovna- Senior Lecturer Rasulova Nasiba - katta oʻqituvchi
 • Raxmonberdiyeva Gulzira- assistant
 • Xamrayeva Gulnoz Rustamovna- Senior Lecturer
 • Azimova Shoxista Saloxitdinovna.- Senior Lecturer

Copyrights and patents of the teaching staff of the department "Technology of information education":

 • Zakirova FM, Kerimov K.F. The object of intellectual property rights № 2147. "Flystudy" is the organization of the video and the internet.
 • Ziyadullaev D.Sh. Программный продукт для EVM «Программа для определения криминогогенных состоянии слоев населения по возрастным группам». The State Patent Office of the Republic of Uzbekistan has officially registered the Program for Electronic Computing Machines GUVOHNOMA. No. DGU 02065, "29" September. 2010g.
 • Ziyadullaev D.Sh., Khakimov K.M., Odilova O.A. Электронное учебное пособие "География Джизакской области" Electronic educational guide "Geography of Djizak Region". Registration of the official registration program for exhibitions of the sphere of Intellectual Property of the republic of UZBEKISTAN Guvohnama. № DGU 04597, "19" 06.2017g
 • Ziyadullaev D.Sh., Kurbonova M. M., Raupova L.R. Electronic textbook "Contemporary Uzbek language" Electronic textbook "Sovremennyy uzbekskiy yazyk". The Intellectual Property Agency of the Republic of Uzbekistan has been officially registered with the Electronic Data Processing Machines Program.
 • Ziyadullaev D.Sh., Kurbonova M.M. Electronic textbook "Current Uzbek Literature" Electronic textbook "Literary Uzbek Literature textbook". The Intellectual Property Agency of the Republic of Uzbekistan has been officially registered with the Electronic Data Processing Machines Program.

Monograph published by the professors and teachers of the Department of "Information Education Technologies"

 • Monograph "Computerized trainer training systems" EM.Migranova, Sh.M.Gulyamov.

Scientific-methodical work of the department:

 • Taught lecture course: "Injenernaya psihologiya" для откнего отделения, Migranova EA, Rysukova Yu.V. (2 chast) Alokachi, 2015.
 • Methodical recommendations for organizing and disseminating information on the topic "Inventive Psychology", Rysyukova Yu.V.Alokachi, 2015.
 • Sbornik testovyx zadniy для контроля знаний студентов по курсу "Инженерная психология" Rysyukova Yu.V.Alokachi, 2015.
 • «Technology of the electron electrification». Methodical instructions for vypolneniya prakticheskix rabot. - Alokachi, 2015 R.Yu.Akhatova, T.A.Hudaybergenov.
 • Introduction to professional pedagogical activity. Educational manual. Alokachi, 2017, I.Migranova, Sh.Pozilova.
 • Methodological data for the vkpolneniya prakticheskix rabot po predmetu "Sovremennke sredstva otsenirovaniya rezultatov obucheniya" T.2016. Zaynitdinova M.E.

List of articles by professors and teachers of the department:

 • Ziyadullaev D.Sh. Prospects for training highly qualified personnel. Journal of Scientific Information of Tashkent State Pedagogical University. Year 2016 # 1.
 • Ziyadullaev D.Sh. Didakticheskie svoystva kompyuternyx telekommunikatsiya v distantsionnom obrazovanii. Ministry of obrazovaniya i nauki RF Pravitelstvo Udmurtskoy of the Republic of FGBOU VO Udmurtia university III mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii Mejdunarodnoe sotrudnichestvo: Integration obrazovatelnyx prostranstv, vypuskaemom (Dale - sbornik) at the University of Articles III Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii November 17-18, 2016 g . Ijevsk.
 • Ziyadullaev D.Sh. Osobennosti razvitiya sistemy elektronnogo dokumentooborota v obrazovatelnoy sistema. образование через vsю жизн непрeryвное образование в интерессах устойчивого развития. Materialy 15th jubilee mejdunarodnoy konferentsii Astana. 2017 2-4 June.
 • Ahatova R.Yu. - "Virtualization of the educational process". Nauchnyy magazine «Vestnik sovremennoy nauki». № 4, Volgograd 2017g.
 • Zainutdinova M.I. - «Vajnost organizatsii netraditsionnyx urokov». Nauchno-theoritical magazine «Vestnik sovremennoy nauki». Frequency II. No. 2 (26). 2017 g. Volgograd. Russia.
 • Zaripova DA - "Adaptive pedagogics and human resource management". Nauchno-theoritical magazine «Vestnik sovremennoy nauki». Frequency II. No. 2 (26). 2017 g. Volgograd. Russia.
 • Ziyadullaev D.Sh., Pozilova Sh. «Международный научный персонал» - Международный научный журнал International ACADEMY JOURNAL WEB OF SCHOLAR Web of Scholar Vypusk №5 (23), May 2018 48-53 str
 • Pozilova Sh.X. Razvitie kreativnosti prepodavatelya informatiki vysshix obrazovatelnyx uchrejdeniy. Электронный инновационный Вестник №2 - 2018
 • F.M. Zakirova, Sh.Pozilova. Creativnoe obuchenie na kursax povysheniya kvalifikatsii prepodovateley informatiki vysshix obrazovatelnyx uchrejdeniy. ELECTRONNY INNOVATSIONNY VESTNIK №2 - 2018

Cooperation in the development of the department:

 • South Korean universities (KAIST, INXA);
 • Germany (Dresden Technical University);
 • USA (Webster University);
 • France (Montebilard Technological University);
 • Leading Russian universities.

Cooperation with the branch enterprises of the department:

 • AK Uzbektelekom;
 • State Unitary Enterprise "UNICON.UZ";
 • UzInfokom;

A branch of the department was opened. Multimedia Graduate Programming Center; 

Address of the department: TUIT, Block B, 4th floor, room 468.__