Авторефераты диссертаций

Специализированный совет: D 001.25.01

05.01.06 – "Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления" диссертация на соискание ученой степени доктора наук

Исследователь: Сиддиков Илхомжон Хакимович

pdf.gif  См. автореферт


Специализированный совет: D 001.25.01

05.13.11 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti mutaxassisligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Катта масштабли объектларда ҳужжат айлануви ахборот моделлари" mavzuidagi dissertatsiya ishi

ИсследовательХоликназаров Рашиджон Хомиджонович

pdf.gif  См. автореферат

 


Специализированный совет: D 001.25.01

05.13.19 –  "Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari, axborot xavfsizligi” ixtisosligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Elektron resurslarda axborot xavfsizligiga tahdidlarni aniqlashning tanib olish modellari" mavzuidagi dissertatsiya ishi

ИсследовательКеримов Комил Фиркатович

pdf.gif  См. автореферат

 


Специализированный совет: D 001.25.01

05.13.19 –  "Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari, axborot xavfsizligi” ixtisosligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Kompyuter tarmoqlarining himoyalanishini oshiruvchi foydalanshni rolli cheklashli strukturaviy usullar" mavzuidagi dissertatsiya ishi

ИсследовательИргашева Дурдона Якубджановна

pdf.gif  См. автореферат

 

Специализированный совет: D 001.25.01

05.13.11 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti mutaxassisligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Neft-gaz konlari ko'rsatkichlarini aniqlovchi avtomatlashtirilgan tizimning matematik va dasturiy ta'" mavzuidagi dissertatsiya ishi

ИсследовательНазирова Элмира Шодмоновна

pdf.gif  См. автореферат

 


Специализированный совет: D 001.25.01

05.12.13 –  "Telekommunikatsiya tizimlari, tarmoqlari va qurilmalari, axborotlarni taqsimlash” ixtisosligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Raqamli uzatish tizimlari kanallarida axborotni kriptografik muhofaza qilish uchun protokollar ishlab chiqish" mavzuidagi dissertatsiya ishi

Исследователь: Мукимов Джамшид Дамирович

pdf.gif  См. автореферат

 


Специализированный совет: D 001.25.01

05.13.19 –  "Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari, axborot xavfsizligi” ixtisosligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Uzluksiz shifrlashning kriptobardoshli algoritmlari va ularning samaradorligini baholash" mavzuidagi dissertatsiya ishi

Исследователь: Mусаев Анвар Исакович

pdf.gif  См. автореферат

 


Специализированный совет: D 001.25.01

05.13.11 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti mutaxassisligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Web-texnologiyalar asosida ta’lim jarayonini tashkil qilishning matematik va dasturiy ta’minoti" mavzuidagi dissertatsiya ishi

ИсследовательБойназаров Илхом Махмудович 

pdf.gif  См. автореферат

 


Специализированный совет: D 001.25.01

05.13.11 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti mutaxassisligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Raqamli signal protsessorlari uchun ishlov berish usullari va amaliy dasturlarini ishlab chiqish" mavzuidagi dissertatsiya ishi

ИсследовательРахматов Фуркат Абдираззокович

pdf.gif  См. автореферат

 


Специализированный совет: D 001.25.01

05.13.19 –  "Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari, axborot xavfsizligi” ixtisosligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Ochiq kodli operatsion tizimlarga ziyon keltiruvchi dasturlardan himoyalashning dasturiy vositalari" mavzuidagi dissertatsiya ishi

ИсследовательРахматов Дилшод Нигматиллаевич

pdf.gif  См. автореферат

 


Специализированный совет: D 001.25.01

05.13.11 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti mutaxassisligi bo‘yicha, texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Splayn-funksiyalar usullari asosida ko‘p o‘lchovli signallarga ishlov berish jarayonlarini modellashtirish va dasturiy tadbiq qilish"mavzuidagi dissertatsiya ishi

ИсследовательХамдамов Уткир Рахматиллаевич

Dissertatsiya ishi himoyasi 2009 yil 4 iyulda Toshkent shahri, Amir Temur ko‘chasi, 108 uyda o‘tkaziladi

pdf.gif  См. автореферат


Специализированный совет: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

Исследователь: Исомиддинов Анваржон Иномжонович

pdf.gif См. автореферат


Специализированный совет: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.03 – Информатиканинг назарий асослари

Исследователь: Маматов Нарзилло Солиджонович

pdf.gif См. автореферат


Специализированный совет: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.07 – Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

Исследователь: Анарова Шахзода Аманбаевна

pdf.gif См. автореферат


Специализированный совет: 16.07.2013.Т/FM.29.01

05.13.01 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash (texnika fanlari)

Исследователь: Ахатов Акмал Рувстамович

pdf.gif См. автореферат


Специализированный совет: 16.07.2013.Т/FM.29.01

05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash (texnika fanlari)

Исследователь: Бабомурадов Озод Джураевич

pdf.gif См. автореферат


Специализированный совет: 16.07.2013.Т/FM.29.01

05.01.04 - Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy taʼminoti (texnika fanlari)

Исследователь: Бекназарова Саида Сафибуллаевна

pdf.gif См. автореферат


Специализированный совет: 16.07.2013.Т/FM.29.01

05.01.02 - Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash (texnika fanlari)

Исследователь: Saidov Abdusobirjon Abdurahmonovich

pdf.gif См. автореферат


Специализированный совет: 16.07.2013.Т/FM.29.01

05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari (texnika fanlari)

ИсследовательСиддиков Илхомжон Хакимович

pdf.gif См. автореферат


Специализированный совет: DSc.27.06.2017.T.07.01

05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari (texnika fanlari)

Исследователь:Менглиев Шайдулла Абдусаломович

pdf.gif См. автореферат


Специализированный совет: DSc.28.12.2017.Т.07.02

05.04.02 – Радиотехника, радионавигация, радиолокация ва телевидение тизимлари ва қурилмалари. Мобил, тола-оптик алоқа тизимлари

Исследователь:Виноградов Александр Сергеевич

pdf.gif См. авторефератСпециализированный совет: DSc.28.12.2017.Т.07.02

05.04.02 – Радиотехника, радионавигация, радиолокация ва телевидение тизимлари ва қурилмалари. Мобил, тола-оптик алоқа тизимлари

Исследователь:Давронбеков Дилмурод Абдужалилович

pdf.gif См. авторефератСпециализированный совет: DSc.28.12.2017.Т.07.02

05.04.01 – Телекоммуникация ва компютер тизимлари, телекоммуникация тармоқлари ва қурилмалари. Ахборотларни тақсимлаш

Исследователь:Хамдамов Уткир Рахматиллаевич

pdf.gif См. автореферат


Авторефераты-2016 

 Авторефераты-2017 

 Авторефераты-2018